ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  / PARTICIPATION FORM 

Στοιχεία Οδηγου / Driver Details

Στοιχεία Συνοδηγού / Co Driver Details

Στοιχεία Οχήματος / Vehicle Details

  • ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:
  1. Η 2η Χειμερινή Κλασική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε δρόμους ανοιχτούς για κυκλοφορία και είναι ευθύνη των συμμετέχοντων να σεβαστούν όλες τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  2. Οι συμμετέχοντες θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη δική τους αστική ευθύνη ή έναντι τρίτων και με την δήλωση συμμετοχής δηλώνουν ότι απελευθερώνουν τον οργανισμό και τον διοργανωτή από κάθε ευθύνη που απορρέει από τη χρήση του οχήματός τους, τόσο για νομικές, υλικές ή σωματικές βλάβες από τις οποίες θα μπορούσαν να είναι θύματα ή συγγραφείς, για το απλό γεγονός της εγγραφής σε αυτήν την συμμετοχή.
  3. Με το απλό γεγονός της εγγραφής, ολόκληρη η ομάδα υποτάσσεται στις παραπάνω διατάξεις και αποποιείται κάθε ευθύνη για τον διοργανωτή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Προγράμματος.
  •  DECLARATION OF LIABILITY OF COMPETITORS
  1. The 2nd Winter Classic Event will take place on roads open to traffic and it is the responsibility of the participants to respect all provisions of the Road Traffic Code.
  2. The participants will be personally responsible for their own civil liability or towards third parties and by the participation declaration they declare that they release the organization and the organizer from any responsibility arising from the use of their vehicle, both for legal, material or physical damages of which they could be victims or authors, for the simple fact of enrolling in this participation.
  3. By the simple fact of registration, the entire group submits to the above provisions and disclaims all responsibility for the organizer during the development of the Program

Κόστος συμμετοχής ανά όχημα (Οδηγός / Συνοδηγός)  Cost of participation  per  vehicle (Driver/Co-Driver) €50.00 

Για κάθε επιπρόσθετο μέλος άνω των 12 ετών έχει καθοριστεί το ποσό των €15.00 (δεκαπέντε Ευρώ).         The fee for each additional crew member over 12 years old is fixed to €15.00 (fifteen Euro).

Payment through Bank: O.V. Management Solutions Ltd  Swift Code BCYPCY2N    IBAN CY14 0020 0195 0000 3570 2246 2852 

or

Payment through Revolut Card:  Petros  Archeos       Mobile 96711340                       Swift Code  BIC  REVOLT21                          IBAN    LT05 3250 0926 3082 4711